1

ثبت شرکت ها Things To Know Before You Buy

News Discuss 
زیـرا در ایـنصورت مشخص می شود که شعبه مزبور بخش و یا واحدي از شـرکت ایرانـی اسـت. همچنـین مـی تـوان بـه نـام شـرکت، اصطلاحِ “شعبه” را نیز افزود. در صورتی که شرکت ایرانی از نوع “سهامی” و یا “با مسؤولیت محدود” باشد، این نکتـه مـیبایست به نام شعبه نیز افزوده http://tupenil777kew9.yomoblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story